Omstilling og nyskaping i Rollag kommune

Hva er Rollag 2020?

Som kjent er Rollag kommune midt i en omstillingsprosess som en følge av nedbemanning og nedleggelse av Kongsberg Automative avd. Rollag. Rollag 2020 er navnet på omstillingsprogrammet og programmet skal bidra til både forståelse, engasjement og initiativ blant befolkningen.

Ved å kombinere Rollags rike kulturhistorie med en fremtidsrettet utvikling, kan Rollag bli en nytenkende kommune med en sterk identitet. Det er vi i fellesskap som skaper fremtidens Rollag!

I et bredere perspektiv skal omstillingsarbeidet også gjøre kommunen mer attraktiv å bo, jobbe og leve i.

Rollag 2020 ønsker å legge tilrette for etablering av lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser, samt styrke konkurranse- og utviklingsevnen til eksisterende bedrifter. Kommunen er en aktiv tilrettelegger for lokalt næringsliv og kan bidra med kunnskap, veiledning og tverrfaglig samarbeid mellom bedrifter og andre aktører. Les mer om den reviderte omstillingsplanen.

Siden oppstarten i 2011 har omstillingsprogrammet bidratt til å få i gang nye og spennende prosjekter. Les mer om disse her

Last ned Omstillingsplanen (pdf) her

Rollag2020 kan bistå med tilretteleggende prosjekter: 

 • Lokal mobilisering, bygdeutvikling, kompetanseutvikling
 • Utvikling av nettverk mellom bedrifter
 • Etablering og utvikling av felles gründer-, innovasjon- og utviklingsarenaer
 • Stedsutviklingsprosjekter i et næringsperspektiv
 • Kulturutvikling (gründerkultur, samarbeidskultur, osv)
 • Tilrettelegging for økt samarbeid mellom bedrifter eller utvikling av spesifikke næringer

Midler kan gis til nyetableringer og i eksisterende bedrifter for:

 • Markedsundersøkelser
 • Prosess- og produktutvikling
 • Bedriftsplanlegging
 • Konsulenthjelp

Styrking og vekst i enkeltbedrifter

Innsatsområdets overordnede mål:

 • Økt kompetanse og profesjonalitet hos små og mellomstore bedrifter og grunneiere som styrker konkuranseevnen og tilrettelegger for vekst.
 • Eksisterende og nye bedrifter har identifisert, utforsket og kommersialisert på ideer og markedsmuligheter som oppstår, og som skaper konkurransefortrinn.

Samarbeide og gjøre ting på nye måter for å møte framtidens konkurransesituasjon

Innsatsområdets overordnede mål:

 • Eksisterende og nye bedrifter har tilgang på etablerte og velfungerende møteplasser og nettverksarenaer.
 • Engasjerte ildsjeler og kreative miljøer som tilrettelegger og motiverer til entreprenørskap og innovasjon med forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv.

Identifisere og videreutvikle ettermarkedet på fjellet

Innsatsområdets overordnede mål:

 • Et profesjonelt vertskap og servicetilbud i hele kommunen.
 • Et attraktivt service- og handelstilbud for beboere og hytteeiere.

Utvikle attraktivitet og Rollag kommune som opplevelsesarena

Innsatsområdets overordnede mål:

 • Rollag kommune har et attraktivt aktivitets- og opplevelsestilbud.
 • Rollag kommune er en attraktiv og synlig bo- og besøkskommune.

Næringsvennlig kommune

Innsatsområdets overordnede mål:

 • Det er attraktivt å etablere og drive næring i Rollag kommune.

Visjoner og mål for Rollag2020

Rollag skal være en tiltrekkende bo- og besøkelseskommune med et konkurransedyktig næringsmiljø, hvor virksomhetene skaper varierte og attraktive arbeidsplasser.

Tilrettelegge for at det skapes 22 nye arbeidsplasser i Rollag fra 2018 til 2020.
Bidra til å realisere kommunenes mål om å øke folketallet Rollag fram  til 2020.

Møt Espen Berg, Programleder for Rollag 2020

Espen har mange tanker om hvordan Rollag 2020 kan bidra til at Rollag få en ny giv. Han løfter fram mentaliteten til bedriftene, det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene og de mange prosjektene som et svært godt utgangspunkt for vekst og utvikling. Som Gründergartner er han opptatt av både grobunn og vekstmuligheter for bedrifter og kan veilede i prosessen fra idé til realitet.

«Omstillingsprogrammet fokuserer også mye på å skape et tilretteleggende og positivt miljø for utvikling av et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv i kommunen og i Numedal. Med andre ord, det handler om å skape best mulig forutsetninger for at eksisterende næringsliv skal lykkes. Det er samtidig viktig å skape næringsattraktivitet som gjør at nye bedrifter ønsker å etablere seg i kommunen. For å få dette til så må vi utvikle et miljø hvor det er en konkurransefordel å drive bedrift i Rollag. Det må være en kultur for næringsutvikling, et virkemiddelapparat som er effektivt, møte­plasser som bidrar til utvikling, og en framtids­rettet tankegang.»

 

Har du en god idé eller lurer du på noe?

Send en epost til Espen!

espen.berg@rollag.kommune.no

Hvem er Rollag2020?

Kommunestyret er offisiell eier av Rollag 2020.
Kommunestyret har oppnevnt et styre som har ansvaret for gjennomføringen av tiltak og finansiering av prosjekter som skal bidra til Rollag 2020s målsettinger.

Styret er sammensatt slik:

Ta kontakt om du lurer på noe!

Viel Jaren Heitmann
styreleder og ordfører i Rollag

Johnny Holm
styremedlem og næringsdrivende i Lende

Svein Rostad
styremedlem og ansatt i Sonitor

Bergit Våle
styremedlem og ansatt i Coop Veggli

Haldis Prestmoen
styremedlem, næringsdrivende med egen gård og medeier i Nabokjerringan.

Hans Henrik Thune
observatør og rådmann i Rollag

Anne Helgesen
observatør fra Innovasjon Norge

Amarjit Singh
observatør fra Buskerud fylkeskommune